Natuurlijk Samenspel op het Oostvaardersveld

Begroting 2017 – 2020

Bij de kadernota 2017 voerden we de beleidsmatige discussie voor het jaar 2017 met elkaar. Met gemengde gevoelens, qua resultaat, wat GroenLinks betreft. Maar dat gaan we nu dus niet over doen. In deze bijdrage beperken we ons tot drie onderwerpen:

 • Correcties in het sociaal domein

 • De sluipende aanslag op de kernkwaliteiten van de stad en zijn omgeving

 • De dubbelhartige houding van de gemeente tov participerende bewoners

We zijn blij dat het college inziet dat de veranderingen in het sociaal domein op punten niet aanvaardbare negatieve effecten heeft gehad. Maar de correcties, die zijn nu uitvoert vinden we halfslachtig: ja, er komen “jeugdpreventiewerkers”, maar die worden met name ingezet op overlastbestrijding - “escalatie voorkomen” – en te weinig op een vertrouwensband en begeleiding. Laten we die fout nu in een keer goed herstellen en het bedrag beschikbaar stellen dat we er destijds voor hadden staan. En we kennen de werkdruk bij de sociale wijkteams (en verhogen die steeds weer door er extra werk naar toe te brengen). Dat blijkt uit de evaluaties. Maar we doen er nog niets aan. We snappen dat er meer geld nodig is op het sociaal culturele terrein en steunen Lelykracht. Maar dat mag niet een “speeltje” blijven van vier instellingen, zoals nu dreigt. Het huis voor taal wordt (terecht) extra ondersteund, maar de goed lopende en buiten de stad geroemde schakelklas wordt praktisch om zeep geholpen. U investeert volop in acquisitie, maar ondertussen horen we dat ook hier de woningmarkt weer aantrekt, ook zonder al die extra capaciteit, blijkbaar. Daarom dus moties en amendementen van ons op die punten.

De besluitvorming over het vliegveld is een bijna gelopen race. Alleen de vogels kunnen nog roet in het eten gooien. De aanleg van infrastructuur en voorzieningen is op handen. En nu zien we dast dat gepaard gaat met verdere aanslagen op natuur en landschap. We vrezen het ergste voor de Burchtkamp (bij de nieuwe afslag van de A6) en de vogels kunnen niet meer neerstrijken in de plas van Jacob. Die wordt namelijk dicht gegooid. En het zal nog blijken wat de echte effecten voor de Oostvaardersplassen zijn (bij bv ongunstige wind) en het Natuurpark. En of de boeren voor babyvoeding kunnen blijven telen. Er zijn goede, mogelijk compensatie-)afspraken met hen, maar schade is dan mogelijk al aangericht. En blijven straks de visvijvers buiten schot?

Het zijn voorbeelden van onzekerheden die met stedelijke ontwikkeling gepaard gaan. Onze vraag aan het college is hoe zij er voor gaat zorgen dat de kernkwaliteiten van stad en omgeving ook echt in stand blijven. Wordt het niet hoog tijd voor een integraal beleid inzake natuur en landschap? Beleid waarin de samenhang en begrenzingen tussen stedelijk en agrarisch gebied in relatie tot de posities van bv Staatsbosbeheer, FlevoLandschap en Natuurmonumenten goed gedefinieerd wordt?

Ons derde punt: uw ambivalentie tav participerende bewoners. We zijn trots op de veranderingen en vernieuwingen die we als raad, soms ook met uw college, doormaken. De motiemarkt en het buurtbudget zijn daar voorbeelden van. Maar ik hoor nog heel vaak in de stad hoe moeizaam het proces in buurten en wijken gaat. Hoe detaillistisch bemoeizuchtig de gemeente is als het bv gaat om simpele dingen als het beheer van speeltuintjes, het voor ontwikkelende partijen regelmatig veel te trage vergunningsproces etc. Er is in onze ogen nog steeds een grote discrepantie tussen woorden en daden op dat punt. College, doe daar wat aan!

Tot slot: De motiemarkt heeft mooie dingen opgeleverd. Wij hopen dat veel van de inbreng op een meerderheid in deze raad mag rekenen. Soms ook zijn we via die voorstellen achter achterliggende gebreken gekomen. Een daarvan is dat het ons ontbreekt aan voldoende aandacht voor, wat ik maar noem, onze toeristisch – recreatieve basisactiviteiten, zoals bewegwijzering, onderlinge samenwerking tussen ondernemers (bv aan de kust), onze witte vlek op de wandelknooppuntenkaart, de matige kwaliteit van fietsroutes, een goede volledige activiteitenagenda etc, etc. . We stellen u voor daar wat aan te gaan doen. Het kon wel eens belangrijker zijn voor de toeristische aantrekkingskracht dan al die eenmalige potentieel landelijke publiekstrekkers.

In de lichte chaos (waar wij wel van houden) rond de motiemarkt ging er iets mis. De ene partij dacht dat de andere initiatief zou nemen om de motie Lowlandsgangers uit te werken, en toen deed niemand dat. Gelukkig kwamen we daar net voor de vergadering achter en kan ik hem nu toch, mede namens in ieder geval D66 en SP indienen.

 

Moties en amendementen

 1. Amendementen en motie: Jongerenwerk

Het college herstelt de eerdere bezuinigingen op dit punt wat ons betreft erg halfslachtig. Wie de jeugd heeft ….. staat in een van de intensiveringsvelden niet voor niets. GroenLinks pleit ervoor dit nu weer in een keer goed te regelen (dat is pas echt intensiveren), samen met CU (en anderen)

 1. Amendement: Versterken wijkteams

De directeur St. Welzijn gaf aan dat de wijkteams onder druk staan. En we vragen hen steeds meer. Hoog tijd, wat GroenLinks betreft om voor deze kernfunctie in het sociaal domein ook financieel een tandje bij te schakelen, zodat een kwalitatieve en kwantitatieve slag gemaakt kan worden.

 1. Amendement: Geen extra geld voor acquisitie woningbouw

De woningmarkt trekt aan. De belangstelling voor Lelystad is er blijkbaar ook met de huidige inzet mbt acquisitie. Waarom dan meerr, ipv die middelen voor bv de kwaliteit van de stad zelf in te zetten?

 1. Amendement Lelykracht

Het gevaar van dit, op zich goede, initiatief is dat het te veel een activiteit blijft van de vier instituties. Daarom wil GroenLinks graag dat burgerinitiatieven en wijkinitiatieven volop ingeschakeld worden.

 1. Motie: toeristisch – recreatieve basis op orde

Gebrekkige bewegwijzering, ontbreken van wandelknooppunten, samenwerking die te wensen over laat, etc. Er is te weinig aandacht voor die gewone dingen, die er wel voor zorgen dat veel mensen een prettig verblijf in de stad en omgeving ervaren. Wij willen dat het college daartoe opdracht geeft.

 1. Handhaven schakelklas (initiatief CDA)

Door de manier van benaderen (budgetverantwoordelijkheid bij individuele scholen) lijkt iedere school voor zich te gaan en wordt de goed lopende schakelklas praktisch de nek omgedraaid. Dat willen we voorkomen.

 1. Moties motiemarkt:

 • 13: Lowlandsontvangst (GL eerste indiener)

 • 22: ruiterpaden (GL eerste indiener)

en verder actief mee-indienen:

 • 7: goede toegankelijkheid recreatie

 • 12: wandelgebied

 • 18: transparanter inkoop

 • 20: dierenweides (amendement IPL)

 • 26: uitgaansgelegenheid jeugd