Begrotingskaders 2020 een stukje socialer

“Stellen we nu kaders vast of eigenlijk een conceptbegroting?” Bij de behandeling van de Kadernota 2020 - 2023 verlangde het college van B en W voor iedere verandering ook een dekkingsvoorstel. Maar het echte financiële kader is nog niet helder: moet er bezuinigd worden en zo ja, hoeveel dan? De vraag van GroenLinks fractievoorzitter Sjaak Kruis zorgde voor een keerpunt in het debat.  Zijn collega van de PvdA, Emiel van de Herberg, adviseerde daarna in meerderheid voor een GroenLinks (en CDA) amendement te stemmen om nu geen prioriteiten voor bezuinigingen vast te stellen. En zo geschiedde.

Zo’n € 4 mln bezuinigen was de insteek van het college.  Vooral op maatschappelijke instellingen en activiteiten, terwijl er wel (veel) meer geld wordt uitgegeven aan extra ambtenaren, gratis parkeren en acquisitie in economie en wonen. De inzet van GroenLinks was er op gericht om daar waar mogelijk verandering in aan te brengen. Dat lukte gedeeltelijk.  Voorstellen, met anderen, die het haalden zijn:

  • niet te bezuinigen op activiteiten voor kwetsbare mensen bij de Bataviawerf, en Flevodrome;
  • geld te reserveren om creatieve broedplaatsen in de stad te begeleiden;
  • een financieel vangnet voor minima in stand te houden;
  • € 200.000 voor een uur gratis parkeren te schrappen;
  • extra geld voor de ondersteuning van Lelystad Airport te laten vervallen;
  • mogelijke bezuinigingen in de toekomst op motiemarkt, ideeënmakelaar, mensen maken de buurt, gezondheidsbeleid en de Lelystadse Educatieve agenda uit de nota te schrappen.

Er lag een voorstel om de gesubsidieerde, veelal maatschappelijke, instellingen te korten door geen inflatiecorrectie toe te passen. Helaas kreeg het GroenLinks amendement om dat voorstel te schrappen (nu) geen steun. Maar een op het laatste moment ingediende GroenLinks - motie om de consequenties van zo’n eventuele stap samen met de instellingen goed in beeld te brengen werd met algemene stemmen aangenomen. Zo kan de gemeenteraad straks bij de besluitvorming over de begroting 2020 niet om die maatschappelijke effecten daarvan heen.