Motie Visie Natuur en Landschap aangenomen

De gemeentelijke website kent bij de bestuurlijke kaders geen categorie “natuur enlandschap”. En dat is echt een gemis, want het leidt er toe dat vooral overgangs- en verbindingszones van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en kleinere natuurgebieden de dupe worden van andere ontwikkelingen.

Voor de soortenrijkdom en – omvang van de populatie zijn die van zeer wezenlijk belang. Voorbeelden (zie ook kaartje):

  • Voor de luchthaven moeten bomen gekapt worden langs de Larservaart. Daarmee wordt een belangrijke verbindingszone onderbroken. “Compensatie” vindt mogelijk plaats in het Knarbos, maar daar is die verbindingszone in de EHS niet mee hersteld. Een mogelijkheid zou zijn de verbindingszone te verleggen naar de Larserringweg;

  • De Burchtkamp, een kwetsbaar natuurgebied, is een van de weinige plekken waar onze Flevolandse trots, de Kiekendief, voorkomt. Dat komt mede doordat de boeren in de omgeving hun producten op een daarop afgestemde manier telen. Een mogelijke bedreiging hier is de (vooralsnog halve) afslag die nu gemaakt moet worden voor de luchthaven. Zaak is dit onder ogen te zien en te bezien welke maatregelen nodig zijn;

  • Aan Flevokust grenst het visvijverbos. Het is een stepping stone voor vogels richting NOP. Wat is er nodig om die, bij de nieuwe ontwikkeling, voldoende in stand te houden? Van uit dit gebied overstijgende belang vragen wij het college bij motie om te komen met een visie, waarbij het met name gaat om:

  • Heldere definiëring van de beschermwaardigheid (naar inhoud en omvang) van de natuurgebieden en landschappen in en rond Lelystad;

  • De betekenis en in stand houding van de ecologische verbindingszones en (waar aan de orde) overgangsgebieden;

  • Het benoemen van de bedreigingen vanuit andere beleidsvelden en oplossingsrichtingen daarbij. En uiteraard wordt het resultaat (zoals ook met bv. Kustvisie en woonvisie) verwerkt in de Omgevingsvisie.