afgesloten fietspad Hanzepark

Omleidingsroutes fietsers

Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn noodzakelijk, maar soms lijkt het erop dat met de automobilist wel rekening gehouden wordt, maar met de fietser veel minder of soms helemaal niet als het om omleidingen gaat, reden voor Bas de Reus, vragen aan het college van B&W te stellen

Recente voorbeelden zijn:

  • Bij de laatste grote uitbreiding van Bataviastad is de doorgaande fietsroute langere tijd afgesloten geweest, zonder een alternatief te bieden. Na verschillende e-mails van de fietsersbond en onze kant is er pas een aanvaardbare omleiding voor teruggekomen.
  • Bij de werkzaamheden aan de sluis aan de Houtribweg nabij Lelystad-Haven is de brug langere tijd afgesloten geweest voor verkeer. Auto's konden erdoor, maar fietsers moesten in sommige gevallen zelfs 7 km omfietsen, ook na onze vragen hierover.
  • Als tijdelijke oplossing voor anderhalf jaar bij de start van de scholen in de MFA Warande koos het college (voor ingrijpen door de raad) aanvankelijk voor een omfietsroute van minstens 2.5 km voor kinderen vanuit het Hollandse Hout.
  • Bij de huidige werkzaamheden in het Hanzepark, is het doorgaande fietspad van de rotonde Stationslaan-Rigastraat richting de Schouw voor 10(!) maanden afgesloten. Ook toen er niet gebouwd werd, zoals in de bouwvak en de weekenden, was het fietspad (onnodig) dicht.

Het valt ons op dat fietsers bij werkzaamheden regelmatig meer last ervaren dan auto's. We hebben de volgende vragen:

- is het college zich ervan bewust dat fietsers geregeld meer hinder ervaren dan auto's?

- zo ja, is het beleid om auto's belangrijker te maken dan fietsers in het geval van omleidingen en werkzaamheden?

- is het college bereid om fietsers voortaan meer prioriteit te geven in beleid, zodanig dat fietsverkeer minstens gelijkwaardig wordt behandeld als gemotoriseerd verkeer?

- is het college bereid de situatie in het Hanzepark zo in te richten dat de afsluiting voor het fietsverkeer beperkt blijft tot de momenten dat er echt geen fietsverkeer mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

- kan het college toezeggen dat er in de toekomst bij wegwerkzaamheden altijd wordt gezorgd voor een deugdelijke, duidelijk aangegeven en zo kort mogelijke (desnoods tijdelijke) omleidingsroute?

GroenLinks Fractie Lelystad

Bas de Reus

Bijgevoegde PDF bevat de vragen zoals ze gesteld zijn