Ons programma: Naar een gastvrij en groen Lelystad voor iedereen

Een ontspannen, groen Lelystad waarin iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en uitgedaagd wordt de eigen talenten volop te ontwikkelen. Aan dat perspectief wil GroenLinks de komende vier jaar graag werken.

GroenLinks richt zich op drie pijlers: meedoen, duurzaamheid en talentontwikkeling. Meedoen, omdat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Te veel mensen hebben nu het gevoel er niet bij te horen, bijvoorbeeld door de toenemende digitalisering, doordat ze niet genoeg geld hebben om van te leven, of doordat ze het gevoel hebben niet geaccepteerd te worden door wie ze zijn. GroenLinks wil die kloof in de samenleving dichten. Culturele verscheidenheid is een kans, geen bedreiging.

Een paar concrete voorstellen over “meedoen”:

 • Alle gemeentelijke dienstverlening is ook niet-digitaal beschikbaar;
 • Creëer voldoende (met name sociaal) gevarieerd woningaanbod, ook voor andere dan traditionele huishoudens;
 • Doe experimenten richting basisinkomen, bijvoorbeeld via minder bijstandsregels, gemakkelijker bijverdienen, etc; 
 • Maak commercieel verdienen aan schuldhulpverlening onmogelijk via een andere rol van de gemeente;
 • Geef voorrang aan meedoen door kinderen / jongeren;
 • Stel een diversiteitsraad in: voor verbinding van bevolkingsgroepen, en tegen polarisatie en radicalisering;
 • Geef ruimhartig invulling aan het VN-verdrag Handicap en bestrijd alle vormen van discriminatie en uitsluiting actief.

GroenLinks Lelystad wil het groene, schone karakter van Lelystad versterken. Duurzame ontwikkeling is de belangrijkste motor van Lelystad. Stadsontwikkeling, een duurzame, circulaire economie en duurzame mobiliteit hangen nauw met elkaar samen. Deze opgaven moeten volgens GroenLinks slim gecombineerd worden met nieuwe manieren van omgaan met water, natuur en voedselproductie. Het klimaatakkoord van Parijs en respect voor natuur en landschap zijn daarbij richtinggevend voor alle gemeentelijke plannen.

Een paar concrete voorstellen over de duurzame stad:

 • Wees als gemeente voorbeeldig in duurzame en energieneutrale gebouwen en stimuleer anderen daartoe, bijvoorbeeld via een programma voor een (ook gasloze) woningvoorraad;
 • Schep optimale voorwaarden voor schoon en modern openbaar vervoer, fiets en elektrische auto;
 • Versterk de stad met respect voor het bestaande: behoud waardevolle gebouwen zoals SGL en Smedinghuis en de groene ruimte;
 • Nieuwe natuur, bossen, water en agrarisch gebied zijn drager van de stad. Zorg voor een zo natuurlijk / ecologisch mogelijke ontwikkeling ervan. Dus geen varkensflats en legbatterijen;
 • Kies vanuit deze basis eenduidig en (eigen)zinnig voor een duurzame en circulaire economie als motor voor werkgelegenheid.

Op het gebied van talentontwikkeling wil GroenLinks dat iedereen zijn of haar talent optimaal kan benutten. En dat is niet alleen gericht op werk en onderwijs: ook kunst en cultuur (creatieve ontwikkeling) en sport (fysieke ontwikkeling) spelen daarin een rol. Bovendien moeten inwoners zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven houden. Het persoonsgebonden budget is volgens GroenLinks een goed voorbeeld van hoe de zeggenschap over zorg bij de belanghebbende kan blijven. Door bezuinigingen vanuit het Rijk is echter veel creativiteit nodig om de middelen zo in te zetten dat de zelfstandigheid van kwetsbare mensen om hun eigen keuzes te maken niet in het geding komt.

Een paar concrete voorstellen over talentontwikkeling:

 • De zorgbehoevende heeft altijd maximaal eigen regie. Het PGB blijft een mooi middel daartoe. Sociale wijkteams worden kleinschaliger, herkenbaarder en van een grotere culturele diversiteit;
 • We willen maximale verbinding / integratie van huishoudelijke hulp en thuiszorg;
 • Jongeren zien wij niet als een probleemgroep, maar sommigen van hen hebben een steuntje in de rug nodig om hun talent te benutten en een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. Volledig dekkend preventief jongerenwerk helpt hen daarbij;
 • Snelheid en zorgvuldigheid vanuit het belang van het kind zijn cruciaal in de jeugdzorg, evenals vroegtijdige samenwerking tussen verschillende disciplines (om onder- of overschatting van problemen te voorkomen). Wachtlijsten zijn uit den boze;
 • Cultuur is noodzaak voor de 21e eeuwse Lelystedeling. Naast in stand houden van een voor iedereen toegankelijke basisinfrastructuur willen we een onafhankelijk cultuurfonds voor steun aan initiatieven met meerwaarde voor de stad;
 • Voor goed onderwijs hanteren wij als kernbegrippen: een leven lang leren, samenwerken, ontplooiing van individuele talenten, kleinschaligheid.
 • De nieuwe schoolcampus (uiteraard energieneutraal gebouwd) krijgt een kleinschalige opzet. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, instellingen, bedrijven en burgers, zodat de scholengemeenschap een echt onderdeel wordt van de stad en leerlingen een plek vinden op een gevarieerde arbeidsmarkt.

Ten slotte: iets wat GroenLinks’ inzet in de raad van de afgelopen jaren heeft gekenmerkt, is meer betrokkenheid van bewoners creëren. Dat wil de partij ook de komende raadsperiode voortzetten. Volgens GroenLinks maken bewoners samen de stad. Daarom moeten overheid en samenleving beter met elkaar worden verbonden en wil GroenLinks verder met het vernieuwen van de lokale democratie in Lelystad.

Een paar concrete voorstellen over vernieuwen van de lokale democratie:

 • Geef inwoners maximale zeggenschap over hun eigen buurt via buurtbegrotingen, vormen van zelfbeheer etc;
 • We gaan door met de (mede) door ons geïnitieerde Buitenraad en motiemarkt en het stimuleren van burgerinitiatieven (onder andere met betrekking tot burgerrechten);
 • Kinderwijkraden krijgen een (klein) budget voor de uitvoering van eigen plannen;
 • Vanaf de initiatieffase wordt (door de gemeente) gewerkt met open, gezamenlijke planprocessen, waarbij bewonersbetrokkenheid binnen randvoorwaarden helder is gedefinieerd;
 • Panels van (bijvoorbeeld gelote) burgers en/of adviescommissies van deskundigen (bijvoorbeeld rond Dierenwelzijn) zijn een welkome aanvulling op ons reguliere democratische instrumentarium.