Schriftelijke vragen mbt Stadsverwarming Warande

In de nieuwe wijk Warande wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming, doch diverse bewoners willen graag energieneutraal wonen en dat is conflicterend met stadsverwarming, reden voor GroenLinks om hier vragen aan het college over te stellen.

De stadsverwarming wordt geleverd door Ennatuurlijk. Hierbij worden houtkorrels gestookt om de warmte op te wekken.

Om energieneutraal wonen te bevorderen heeft De Raad op 3 oktober 2017 de motie “Gasloze nieuwbouw woningen” aangenomen en is in de vastgestelde woonvisie energieneutraal bouwen de regel geworden. Ook in de onlangs met Centrada gemaakte afspraken is energieneutraal bouwen de afspraak geworden.

Stadsverwarming werkt echter conflicterend met energieneutraal wonen. Diverse bewoners in de wijk Warande hebben daarom besloten geen gebruik te maken van stadsverwarming, doch warmtepompen en zonnepanelen te gebruiken voor hun verwarming.

  1. Voor zover bekend heeft de gemeente Lelystad afspraken met Ennatuurlijk dat een bepaalde hoeveelheid woningen op deze stadsverwarming zal worden aangesloten. Kunt u aangeven of dit juist is, zo ja hoeveel woningen dit betreft en hoeveel woningen inmiddels zijn aangesloten.

  1. Hoe is dit contractueel geregeld tussen gemeente en Ennatuurlijk? Kunt u de betreffende stukken (zo nodig vertrouwelijk) voor ons ter inzage leggen.

  1. En hoe is e.e.a. met de kopers / huurders geregeld? Welke verplichting hebben zij ter zake?

  2. Kopers van een kavel, zijn vaak niet op de hoogte van de regels mbt aansluiting op de stadsverwarming. Wat doet de gemeente om deze kopers op dit gebied voor te lichten?

  3. Indien een koper van een kavel geen aansluiting op de stadsverwarming wenst, wat is dan de voor hem of haar de te volgen procedure en zijn hieraan kosten verbonden?

  4. Indien een koper van een kavel die aangesloten werd op de stadverwarming en hier vanaf wil, wat is de procedure die hij/zij dient te volgen en wat zijn de hieraan verbonden kosten?

  5. Welke acties heeft u ondernomen om Ennatuurlijk te bewegen de Lelystadse ambitie tav energieneutraliteit ook in Warande vorm te geven?

 

 

GroenLinks Fractie Lelystad

Bert de Beer