lijsttrekkers gesprek over het Stadshart

Stadshart verdient hoogste prioriteit: werk samen aan identiteit, kwaliteit en beleving

Hoe krijgen we grip op de problematiek van het Stadshart? Dat is een van de grootste uitdagingen waar Lelystad voor staat. CDA en GroenLinks willen een stevigere en op samenwerking gerichte aanpak van de problematiek onder regie van de gemeente. Daar is draagvlak voor onder eigenaren, ondernemers, culturele instellingen, wijkraad en betrokken inwoners. Het moet leiden tot een aantrekkelijk compact Stadshart, waar het aangenaam winkelen, wonen, uitgaan is. Een centrum met een eigen identiteit en aantrekkingskracht.

Om de beoogde versterking van de kwaliteit en beleving van het Stadshart te bereiken pleiten de beide partijen voor:

  • een aantrekkelijke inrichting van het openbaar gebied, waarbij ieder plein een eigen sfeer heeft;

  • meer horeca in combinatie met een compacter winkelgebied;

  • vergroening en een informele sfeer van de Parkwijk;

  • een prachtig groen (Mandela-)park aan de noordkant waarin cultuur en ambachtelijkheid de boventoon voeren;

  • activiteiten en een inrichting die aansluiten bij de karakteristiek van Lelystad; en

  • verrassende beleving, waarin de culturele rijkdom van de stad steeds weer opnieuw in andere vormen zichtbaar wordt.

Dit zijn voor de aanpak van het Stadshart belangrijke kaderstellende ingrediënten. De gemeente moet regisseren en gelijkwaardig met eigenaren, ondernemers, culturele instellingen en de wijkraad aan tafel gaan. Niet alleen om lange termijnplannen te ontwikkelen, maar juist ook om vanaf dag één concrete stappen te zetten en ruimte te bieden voor initiatieven van anderen. De gezamenlijke partners moeten, zoals bij het Stadhuisplein, veel vaker de bevolking bij de ontwikkelingen een belangrijke rol laten spelen. “Ideeën zijn er wel bij de partners. Het ontbreekt allereerst aan regie” zo vat Wim Bussink de vele gesprekken samen die hij samen met partijgenoot Anton Westra en de GroenLinksers Bert de Beer en Sjaak Kruis de afgelopen herfst met al die betrokken partners in de stad voerde. “Er bleek groot draagvlak bij die partners te zijn voor de aanpak die wij nu voorstellen. We hopen dat ook de andere raadsfracties zich daarbij aansluiten,” voegt Sjaak Kruis daar aan toe. Het stadscentrum was een belangrijk onderwerp in bijna alle verkiezingsprogramma’s. CDA en GroenLinks namen toen het voortouw met ontwerpideeën, een enquête en de Wisselwinkel. Op basis daarvan en gesprekken met vele betrokkenen hebben beide partijen een initiatiefvoorstel gemaakt. Dat is inmiddels naar de andere raadsfracties gestuurd. Zij willen zo het gesprek goed op gang te krijgen. “En het zou mooi zijn als dat niet alleen een gesprek is tussen politici. We willen dat iedereen actief wordt, inwoners, instellingen en bedrijven, zodat het gaat gonzen in de stad.” hopen de beide initiatiefnemers. Een gesprek dat moet uitmonden in allerlei activiteiten én een duidelijke opdracht aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor meer informatie: